no input file specified

网站运维

解决和排除执行目录提示"no input file specified"问题

老蒋 发布于 2021-07-02 11:09:25

今天上午一个网友的网站部署的时候打开网站对应目录有出现"no input file specified"的错误提示。这个问题,老蒋在「迁移网站出现蹊跷的"No input file specified"问题排查」也有解决过一次问题。这里老蒋开始以为是这个同学PHP版本安装的问题,...